STOWARZYSZENIE SPOŁECZNE "WZAJEMNA POMOC"

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA SPOŁECZNEGO "WZAJEMNA POMOC" ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

STOWARZYSZENIA SPOŁECZNEGO ”WZAJEMNA POMOC”

ZA 2010 ROK

Stowarzyszenie Społeczne „ Wzajemna Pomoc” w Skarżysku-Kam. ul. Legionów 122D/409

Wpis do rejestru KRS dnia 06.07.2005 r. nr 0000237564

Celem działalności Stowarzyszenia jest : pomoc ofiarom przestępstw (w szczególności dzieciom), przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, działalność na rzecz osób uzależnionych (od narkotyków, alkoholu itp.) oraz ich rodzin, działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, prowadzenie edukacji i innych działań w zakresie profilaktyki uzależnień, w szczególności  alkoholizmu, narkomanii , nikotynizmu oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, pomocy społecznej, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, wspieranie działań na rzecz społeczności lokalnej, placówek oświatowych (edukacyjnych i wychowawczych), oraz wspieranie środowisk organizujących się do realizacji celów zgodnych ze statutowymi celami Stowarzyszenia.

 1. Statutowa działalność Stowarzyszenia może być prowadzona jako działalność

nieodpłatna lub odpłatna.

 1. Działalnością nieodpłatną jest w szczególności:
  1) prowadzenie działalności charytatywnej,
  2) pomoc ofiarom przestępstwa,
  3) wspieranie i pomoc w organizowaniu spółdzielni socjalnych.
 2. Działalnością odpłatną jest w szczególności:
  1)organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, instruktażu wzbogacającego, pracę na rzecz dzieci, rodziców, nauczycieli, podnoszących kulturę pedagogiczną społeczeństwa,
  2) organizowanie i wspieranie dokształcania i doskonalenia nauczycieli.

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

                       W roku 2010 Stowarzyszenie zrealizowało następujące działania:

W 2010 roku stowarzyszenie koncentrowało się głównie na realizacji drugiej części programu:

 • Bez lęku - maj do 31.12.2009 r. I część i od stycznia 2010 do 31.12.2010 II część – 147000 zł fundusz FIO – celem jest - Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, stanowiącym zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego, I etap koszt całkowity planowany 42611 zł w wykonany 46174,63.

Zorganizowano kolonie letnie (zajęcia terenowe)

 • 2010 - kolonie letnie w Polańczyku, w której uczestniczyło 102 dzieci

Konferencje i  szkolenia 2010

 • „Zdolni do wychowania” -  z udziałem prof. Mariusza Jędrzejki,
 • Szkolenie nt.  pracy z osobami niepełnosprawnymi –  prowadzący mgr. Włodzimierz Krupa prezes Stowarzyszenie Abstynentów „OPOKA” w Przysusze,
 • Ponadto Stowarzyszenie prowadzi na bieżąco działalność charytatywną w zakresie pomocy rodzinom dysfunkcyjnym, poradnictwa wychowawczo-prawnego.

Łączna wartość przychodów Stowarzyszenia w 2010 roku wynosiła; 213520,94

PARTNERZY

 firm 230298 49fd1a big