STOWARZYSZENIE SPOŁECZNE "WZAJEMNA POMOC"

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA SPOŁECZNEGO "WZAJEMNA POMOC" ZA 2008 ROK

Stowarzyszenie Społeczne „ Wzajemna Pomoc” w Skarżysku-Kam. ul. Rzemieślnicza 5/8
Wpis do rejestru KRS dnia 06.07.2005r. nr 0000237564 ..

Celem działalności Stowarzyszenia jest : pomoc ofiarom przestępstw (w szczególności dzieciom), przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, działalność na rzecz osób uzależnionych (od narkotyków, alkoholu itp.) oraz ich rodzin, działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, prowadzenie edukacji i innych działań w zakresie profilaktyki uzależnień, w szczególności  alkoholizmu, narkomanii , nikotynizmu oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, pomocy społecznej, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, wspieranie działań na rzecz społeczności lokalnej, placówek oświatowych (edukacyjnych i wychowawczych), oraz wspieranie środowisk organizujących się do realizacji celów zgodnych ze statutowymi celami Stowarzyszenia.

 1. Statutowa działalność Stowarzyszenia może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub odpłatna.
 2. Działalnością nieodpłatną jest w szczególności:
  1) prowadzenie działalności charytatywnej,
  2) pomoc ofiarom przestępstwa,
  3) wspieranie i pomoc w organizowaniu spółdzielni socjalnych.
 3. Działalnością odpłatną jest w szczególności:
  1) organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, instruktażu wzbogacającego pracę na rzecz dzieci, rodziców, nauczycieli, podnoszących kulturę pedagogiczną społeczeństwa,
  2) organizowanie i wspieranie dokształcania i doskonalenia nauczycieli.

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

W roku 2008 Stowarzyszenie zrealizowało następujące działania:

 • Stowarzyszenie prowadziło trzy świetlice środowiskowe tj.
  - w dzielnicy Dolna Kamienna, w której od poniedziałku do piątku w godz. 14-18 przebywało od 20-25 dzieci. Świetlica prowadzi dożywianie,
  - w dzielnicy Górna Kolonia, w której przebywa od 30 do 35 dzieci. Świetlica prowadzi dożywianie dzieci,
  - świetlica w Szkole Podstawowej nr 1. dzielnica Milica, w której przebywało około 30 dzieci. Świetlica nie prowadziła dożywiania.
 • Na przełomie miesiąca czerwca i lipca zorganizowano kolenie letnie dla 80 dzieci w dwóch  14 dniowych turnusach.
 • We współpracy że Stowarzyszeniem „Wspólnie Pomagamy" z Kielc zrefundowano koszty leczenia i rehabilitacji dwóm osobom, ofiarom wypadków drogowych. Na ten cel pozyskano 14.000 zł (czternaście tysięcy złotych).
 • Współpracowano z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Skarżysku-Kam, szkołami podstawowymi, PSP w Lubartowie i innymi instytucjami z terenu Skarżyska, ufundowaliśmy 10 nagród rzeczowych  dla  Szkoły Podstawowej nr 1, które zostały przekazane podczas festynu rodzinnego na ręce Dyrektora Szkoły.
 • Ponadto Stowarzyszenie prowadzi na bieżąco działalność charytatywną w zakresie pomocy rodzinom dysfunkcyjnym, poradnictwa wychowawczo-prawnego.

Łączna wartość przychodów Stowarzyszenia w 2008 roku wynosiła; 126.074.03 zł

Z tego na programy profilaktyczne że źródeł publicznych:

 • świetlice środowiskowe; - 31.000 zł
 • "Mały Samuraj" – 4.000 zł
 • "Miejska Dżungla" - 50.271,20 zł

Przychody z innych tytułów to:

 • składki członkowskie - 775 zł
 • darowizny  od osób fizycznych - 8.661.63 zł
 • darowizny od firm - 375 zł
 • darowizny w formie rzeczowej od os. prywatnych- 4.632 zł
 • nieodpłatnie świadczona praca /wolontariat/- 13.360 zł

PARTNERZY

 firm 230298 49fd1a big