STOWARZYSZENIE SPOŁECZNE "WZAJEMNA POMOC"

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA SPOŁECZNEGO ”WZAJEMNA POMOC” ZA 2007 ROK

Stowarzyszenie Społeczne „ Wzajemna Pomoc” w Skarżysku-Kam. ul. Rzemieślnicza 5/8
Wpis do rejestru KRS dnia 06.07.2005r. nr 0000237564 .


Celem działalności Stowarzyszenia jest : pomoc ofiarom przestępstw (w szczególności dzieciom), przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, działalność na rzecz osób uzależnionych (od narkotyków, alkoholu itp.) oraz ich rodzin, działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, prowadzenie edukacji i innych działań w zakresie profilaktyki uzależnień, w szczególności  alkoholizmu, narkomanii , nikotynizmu oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, pomocy społecznej, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, wspieranie działań na rzecz społeczności lokalnej, placówek oświatowych (edukacyjnych i wychowawczych), oraz wspieranie środowisk organizujących się do realizacji celów zgodnych ze statutowymi celami Stowarzyszenia.

 1. Statutowa działalność Stowarzyszenia może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub odpłatna.
 2. Działalnością nieodpłatną jest w szczególności:
  1) prowadzenie działalności charytatywnej,
  2) pomoc ofiarom przestępstwa,
  3) wspieranie i pomoc w organizowaniu spółdzielni socjalnych.
 3. Działalnością odpłatną jest w szczególności:
  1) organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, instruktażu wzbogacającego pracę na rzecz dzieci, rodziców, nauczycieli, podnoszących kulturę pedagogiczną społeczeństwa,
  2) organizowanie i wspieranie dokształcania i doskonalenia nauczycieli.

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

W roku 2007 Stowarzyszenie zrealizowało następujące działania:

 • Zakończono realizację programu profilaktycznego „ Miejska Dżungla” – realizowanego w szkołach podstawowych nr  1,4,5,7,13 w Skarżysku-Kamienna. Program finansowany był ze środków Funduszu Inicjatyw Społecznych w kwocie 75.000 zł. Realizowany był w okresie:
  - wrzesień 2006-grudzień 2007 i obejmował 130 uczestników. W ramach tego programu, uczono dzieci samoobrony, pływania, sztuki przetrwania, pierwszej pomocy przedmedycznej, psychologii przetrwania. Łącznie każdy uczestnik odbył 136 godzinne szkolenie z w/w tematyki, Ponadto zorganizowano 7 dniowe zajęcia terenowe w Ośrodku Wypoczynkowym Rejów, w którym brało udział 100 dzieci, mające na celu sprawdzenie praktyczne nabytych umiejętności. W zajęciach brały udział instytucje: Policja, PSP. SOK, Pogotowie Ratunkowe, które prowadziły z dziećmi szkolenia i pokazy.
 • Stowarzyszenie prowadziło świetlicę środowiskową w dzielnicy Dolna Kamienna, w której od poniedziałku do piątku w godz. 14-18 przebywało od 20-25 dzieci. Świetlica prowadzi dożywianie.
 • Od września 2007 utworzono kolejną świetlicę środowiskową w dzielnicy Górna Kolonia, w której przebywa od 30 do 35 dzieci. Świetlica prowadzi dożywianie dzieci.
 • Od września do grudnia 2007 prowadzono program profilaktyczny dla 100 dzieci że szkół podstawowych "Mały samuraj” , Program miał na celu nauczenie dzieci bezpiecznych zachowań  w różnych sytuacjach życiowych oraz doskonalenie  posiadanych już umiejętności w zakresie pływania, samoobrony.

Ponadto Stowarzyszenie prowadzi na bieżąco działalność charytatywną w zakresie pomocy rodzinom dysfunkcyjnym, poradnictwa wychowawczo-prawnego.

Łączna wartość przychodów Stowarzyszenia w 2007 roku wynosiła; 126.074.03 zł

Z tego na programy profilaktyczne że źródeł publicznych:

 • świetlice środowiskowe -31.000 zł
 • „Mały Samuraj" – 4.000 zł
 • „Miejska Dżungla” - 50.271,20 zł

Przychody z innych tytułów to:

 • składki członkowskie - 775 zł
 • darowizny  od osób fizycznych - 8.661.63 zł
 • darowizny od firm - 375 zł
 • darowizny w formie rzeczowej od os. prywatnych - 4.632 zł
 • nieodpłatnie świadczona praca /wolontariat/- 13.360 zł

PARTNERZY

 firm 230298 49fd1a big