STOWARZYSZENIE SPOŁECZNE "WZAJEMNA POMOC"

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Społecznego "WZAJEMNA POMOC" za 2005 rok.

Stowarzyszenie Społeczne „Wzajemna Pomoc” zawiązane zostało w dniu 10.05.2005 roku. Od momentu powstania jego pierwszym kierunkiem działania była pomoc charytatywna skierowana głównie do członków Stowarzyszenia. Polegała ona przede wszystkim na pozyskiwaniu odzieży używanej oraz żywności od osób fizycznych.

W okresie od maja do lipca pozyskano i przekazano około 1,5 tony odzieży, którą rozdano wśród członków Stowarzyszenia. Przekazano też odzież do świetlic środowiskowych przy Parafii św. Józefa oraz Matki Boskiej Ostrobramskiej.

W miesiącu czerwcu zorganizowano dla dzieci ze świetlicy przy Parafii Matki Boskiej Ostrobramskiej wycieczkę na Dzień Dziecka do Przysuchy. Sponsorem było Stowarzyszenie Abstynentów „OPOKA” w Przysusze. Wszystkie dzieci uczestniczące w wycieczce otrzymały drobne upominki, a troje z nich nagrody rzeczowe w postaci rowerów górskich oraz palety do malowania za uczestnictwo w konkursie zorganizowanym przez świetlicę. Nagrody także ufundowane były przez przysuskie Stowarzyszenie.

W wyniku rozmów prowadzonych ze Spółdzielnią Rzemieślniczą ze Skarżyska-Kamiennej, Stowarzyszenie pozyskało lokal przy ul. Rzemieślniczej 5/8, oraz wynegocjowano korzystną cenę wynajmu lokalu. Lokal dzięki staraniom Zarządu został wyremontowany i wyposażony w niezbędny sprzęt biurowy. Sprzęt biurowy przekazał Zakład Energetyczny ze Skarżyska-Kamiennej. Remont wykonała prywatna firma budowlano-remontowa. Stosowne podziękowania sponsorom zamieszczono w lokalnej prasie.

W dniu 06.07.2005 Stowarzyszenie uzyskało status prawny i zostało wpisane w KRS pod nr 0000237564. Od momentu zarejestrowania Stowarzyszenie wykonało następujące zadania wynikające  z przyjętego programu działania:

 • wystąpiono do Stowarzyszenia "Wspólnie Pomagamy” z Kielc, o sfinansowanie kosztów leczenia i rehabilitacji osób – ofiar wypadków oraz chorego dziecka na białaczkę.

W tym celu sporządzono trzy oferty na łączną kwotę 16.000 zł (szesnaście tysięcy złotych).

Pieniądze zostały przyznane i wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Aktualnie jedno dziecko jest nadal finansowane z pozyskanych środków:

 • otrzymano od darczyńcy buty  w ilości 630 par, które zostały zgodnie z wolą ofiarodawcy sprzedane za kwotę 1260 zł  z przeznaczeniem na działalność Stowarzyszenia. Pozyskane środki zostały zaksięgowane;
 • zainstalowano telefon w biurze Stowarzyszenia;
 • zawarto porozumienie pomiędzy Stowarzyszeniem, a Katolickim Stowarzyszeniem "Civitas Christiana" na udostępnienie lokalu w celu uruchomienia świetlicy środowiskowej w dzielnicy Dolna Kamienna;
 • od 15.09.2005 uruchomiono świetlicę środowiskową, w której dzięki Urzędowi Miasta zatrudniono pedagoga do opieki nad dziećmi;
 • pozyskano osoby prywatne, które do 31.12.2005 utrzymywały świetlicę, głównie zaopatrując nas w poczęstunek dla dzieci. Dzięki temu dzieci ze świetlicy miały wyżywienie w postaci bułek i kanapek;
 • sporządzono i złożono do Urzędu Miasta 3 oferty programowe na:
  a) świetlicę środowiskową;
  b) program „Kształtowanie kompetencji społecznych”;
  c) program "Zapobiegania przemocy w szkołach”;
 • sporządzono i złożono ofertę do MSWiA na realizację programu "Zapobieganie przemocy i wykorzystywaniu seksualnemu dzieci";
 • zorganizowano walne zebranie, na którym wytypowano dwie osoby do wyróżnienia "Powiatowe Dęby" - Joannę Robakowską i Piotra Gadeckiego;
 • nawiązano współpracę z Fundacją "VIVE Serce Dzieciom" w Kielcach oraz Bankiem Spółdzielczym oddział w Skarżysku-Kamiennej, dzięki którym zorganizowano 25 paczek żywnościowych dla członków Stowarzyszenia w związku ze świętami;
 • zorganizowano wspólną Wigilię z udziałem władz miasta, sponsorów, rodziców dzieci ze świetlicy, na której rozdano 30 paczek świątecznych dla dzieci. Fundatorem paczek było Stowarzyszenie "OPOKA" z Przysuchy.

Na bieżąco prowadzono zbiórkę odzieży, którą rozprowadzano wśród potrzebujących członków Stowarzyszenia.

Sprawozdanie finansowe stanowi integralną część sprawozdania.

PARTNERZY

 firm 230298 49fd1a big