STOWARZYSZENIE SPOŁECZNE "WZAJEMNA POMOC"

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Społecznego "WZAJEMNA POMOC" za 2006 rok

Stowarzyszenie na dzień 31.12.2006 roku liczy 130 członków. Organem wykonawczym jest Zarząd składający się z 8 członków tj. Prezesa, trzech Wiceprezesów, Sekretarza, Skarbnika i dwóch członków Zarządu.

Celem działalności Stowarzyszenia jest: pomoc ofiarom przestępstw (w szczególności dzieciom), przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, działalność na rzecz osób uzależnionych (od narkotyków, alkoholu, itp.) oraz ich rodzin, działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, prowadzenie edukacji i innych działań w zakresie profilaktyki uzależnień, w szczególności alkoholizmu, narkomanii, nikotynizmu oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, pomocy społecznej, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, wspieranie działań na rzecz społeczności lokalnej, placówek oświatowych (edukacyjnych i wychowawczych), oraz wspieranie środowisk organizujących się do realizacji celów zgodnych ze statutowymi celami Stowarzyszenia.

 1. Statutowa działalność Stowarzyszenia może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub odpłatna.
 2. Działalnością nieodpłatną jest w szczególności:
  1) prowadzenie działalności charytatywnej;
  2) pomoc ofiarom przestępstw;
  3) wspieranie i pomoc w organizowaniu spółdzielni socjalnych.
 3. Działalnością odpłatną jest w szczególności:
  1) organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, instruktażu wzbogacającego pracę na rzecz dzieci, rodziców, nauczycieli, podnoszących kulturę pedagogiczną społeczeństwa;
  2) organizowanie i wspieranie dokształcania i doskonalenia nauczycieli.

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

W 2006 roku Stowarzyszenie realizowało następujące zadania:

 1. Program profilaktyczny „Kształtowanie kompetencji społecznych” realizowany w Szkole Podstawowej nr 1 w Skarżysku –Kamiennej. Program ten prowadzony był od 2003 roku i obejmował 75 uczniów. Było on współfinansowany ze środków funduszu PA Urzędu Miejskiego - kwota 3000 zł.
 2. Program profilaktyczny „Ochrona przed molestowaniem, wykorzystywaniem i przemocą” - kwota 11.108 zł,  pozyskana z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Adresatami programu były klasy IV szkół podstawowych z terenu Skarżyska-Kamiennej.
 3. Program „Bezpieczeństwo i Porządek  Publiczny” realizowany w szkołach podstawowych na terenie Skarżyska-Kamiennej, współfinansowany w kwocie 4.600 zł przez Urząd Miasta Skarżyska-Kamiennej.
 4. Prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży, współfinansowanej przez Urząd Miasta w kwocie 25.000 zł., wspólnie z Katolickim Stowarzyszeniem "Civitas Christiana" w Skarżysku-Kamiennej.
 5. Projekt „ Miejska Dżungla”, kierowany do dzieci klas III w pięciu szkołach podstawowych, łącznie 100 osób na terenie Skarżyska-Kamiennej – I etap  współfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich MPiPS na rok 2006 w kwocie 25.136 zł.
 6. Wspólnie z Fundacją "ABC XXI Cała Polska czyta Dzieciom" oraz Miejskim Centrum Kultury zorganizowano V Ogólnopolski Konkurs „Urodziny Kubusia Puchatka”.
 7. Prowadzono działalność charytatywną w postaci przekazywania paczek żywnościowych dla dzieci i ich rodzin (w tym członków Stowarzyszenia) na kwotę około 1000 zł. Ponadto wspólnie z Fundacją "VIVE Serce Dzieciom” przekazano paczki świąteczne dla 50 wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w  Skarżysku-Kamiennej.
 8. Udzielono pomocy materialnej dla 7 letniej Pauliny Miernik w kwocie 4510.88 zł  pozyskanych ze Stowarzyszenia „Wspólnie Pomagamy” z siedzibą w Kielcach.
 9. Zorganizowano konferencję „Aby wychować mądre, kulturalne i moralne społeczeństwo” przeprowadzoną przez Fundację "ABC XXI Cała Polska czyta Dzieciom" z siedzibą w Warszawie. W trakcie konferencji wręczono Order Uśmiechu Prezes Fundacji Pani Irenie Koźmińskiej, nominowanej do tego orderu przez dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Skarżysku-Kamiennej.

Powyższe zadania były możliwe do realizacji dzięki sponsorom, a zwłaszcza: Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Stowarzyszenia Abstynentów "OPOKA” w Przysusze, Henryka Jóźwika – Firma "HANA”, Fundacji "VIVE Serce Dzieciom”,  Firmy FHG KRIOS, Firmy "WTÓRPOL”, Mieczysława Sadzy, Jana i Hanny Kulińskich, Grzegorza Miernika, Barbary Koperwas, Zdzisława Kobierskiego, Bogdana Bińczaka, Sylwii Kulińskiej, Mirosława Gibaszewskiego.

Ogółem pozyskano od organizacji pozarządowych - 4.794 zł, że źródeł publicznych – 64.290 zł, od firm prywatnych - 500 zł., od osób prywatnych 3.375,23 zł, a także środki rzeczowe od firm prywatnych i publicznych na wartość 3.094.70 zł, od osób prywatnych na wartość 8.035 zł, inne darowizny 1950 zł, składki członkowskie na kwotę 919 zł.

Łączna wartość przychodów Stowarzyszenia w 2006 roku wyniosła 91.511 zł, natomiast łączna wartość kosztów związanych z realizacją zadań statutowych wyniosła  9016,57 zł. W roku 2006 koszty administracyjne wyniosły 1804,26 zł, w tym 65% stanowią koszty wynajmu lokalu biurowego i opłat telefonu.

PARTNERZY

 firm 230298 49fd1a big