STOWARZYSZENIE SPOŁECZNE "WZAJEMNA POMOC"

Promocja i realizacja programów na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców miasta - "Mały Samuraj"

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE*/KOŃCOWE*)1)

z wykonania zadania publicznego

Promocja i realizacja programów na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców miasta

w okresie od 15.09.2007. do 31.12.2007 określonego w umowie nr 38/ZS/2007 zawartej w dniu  03.09.2007 ., pomiędzy Prezydentem Miasta Skarżyska-Kam . a . Stowarzyszeniem Społecznym ”Wzajemna Pomoc”

Data złożenia sprawozdania: 30.01.2007 rok

Część I. Sprawozdanie merytoryczne

1. Czy zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte w wymiarze określonym w ofercie? Jeśli nie – dlaczego?

Zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte w wymiarze określonym w ofercie

2. Opis wykonania zadania z wyszczególnieniem działań partnerów i podwykonawców2)

Mały Samuraj -Celem było nauczenie praktycznych umiejętności w zakresu samoobrony i pierwszej pomocy przedmedycznej, doskonalenie umiejętności pływackich, wzmocnienie u adresatów/ dzieci poczucia bezpieczeństwa własnego oraz odpowiedzialności za siebie i  innych.

Zadaniem objęto pięć klas szkół podstawowych biorących udział w programie „ Miejska Dżungla” zgodnie z harmonogramem, jednakże z uwagi na remont pływalni w miesiącu wrześniu , zajęcia zostały przesunięte o miesiąc. Przeprowadzono:

samoobrona:
wrzesień – 5 grup x 1 spotkanie x 2 godz.
październik – 5 grup x 2 spotkania x 2 godz.
listopad – 5 grup x 2 spotkania x 2 godz.

pływanie:       
październik  – 5 grup x 2spotkania x 1 godz.
listopad – 5 grup x 2 spotkania x 1 godz.

pierwsza pomoc przedmedyczna:
listopad :5 grup x 1 spotkania x 1 godz.

psychologia przetrwania:
październik    5 grup x 3 spotkań x 1 godz.
listopad 5 grup x 2 spotkania x 1 godz.

3. Liczbowe określenie skali działań, zrealizowanych w ramach zadania, /należy użyć tych samych miar, które były zapisane w ofercie realizacji zadania, w części II pkt 5/

W programie uczestniczyło pięć klas szkół podstawowych nr: 1.4,5,7 i 13 łącznie około 130 dzieci wg. harmonogramu jak wyżej.

PARTNERZY

 firm 230298 49fd1a big