STOWARZYSZENIE SPOŁECZNE "WZAJEMNA POMOC"

Ochrona przed molestowaniem, wykorzystywaniem i przemocą

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE

z wykonania zadania publicznego

„Ochrona przed molestowaniem, wykorzystywaniem i przemocą”

w okresie od 01.06.2006r. do 30.11.2006r.  określonego w umowie nr 2/DBP/DB/06 zawartej w dniu  01.06.2006r.  pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji  a  Stowarzyszeniem Społecznym ”Wzajemna Pomoc”

I. Sprawozdanie merytoryczne

1. Czy zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte w wymiarze określonym w ofercie? Jeśli nie – dlaczego?

Wszystkie cele i rezultaty zostały zrealizowane  zgodnie z ofertą– wszystkim grupom ujętym w programie (dzieci, rodzice, nauczyciele, osoby potrzebujące pomocy) dostarczono informacji o tym jak nie stać się ofiarą przemocy, jak zachować się w konkretnej sytuacji oraz gdzie szukać pomocy. Podczas dyżurów 37 osobom udzielono pomocy w postaci  konsultacji  a 3 osobom udzielono pomocy materialnej. Jedyne odstępstwo dotyczyło ilości ulotek – zamiast 1000 szt. przygotowano 5000 szt  oraz dodatkowo ze środków Urzędu Miasta wydrukowano także kalendarze z wykazem instytucji pomocowych

2. Opis wykonania zadania z wyszczególnieniem działań partnerów i podwykonawców2)

1. We wszystkich IV klasach skarżyskich szkół podstawowych zrealizowano program :Jak nie stać się ofiarą przemocy” - realizatorami byli 2 pedagogów i policjant. Oprócz 2 – godzinnego bloku szkoleniowego dla każdego dziecka przygotowano ulotki  dla rodziców z bazą pomocową oraz opaski odblaskowe.

W zakresie realizacjo tego zadania podpisano 3 umowy , zakupiono opaski odblaskowe dla dzieci, opracowano ze środków własnych  treść ulotki i kalendarza. Druk ulotki sfinansowano ze środków MSWiA a druk kalendarza  ze środków własnych.

2. Wszystkie Rady Pedagogiczne uczestniczyły w Radach szkoleniowych  org. Zgodnie z programem  „Ucząc się na błędach innych pomagajmy sobie wzajemnie” Szkolenie obejmowało: interpretację sytuacji nieletnich w konflikcie z prawem, interpretację sytuacji rodzin w przypadku ich niewydolności, prezentację 27 ogólnokrajowych programów profilaktycznych, analizę wewnątrzszkolnych procedur zachowania w sytuacji konfliktowej, analizę matrycy logicznej oraz prezentację powiatowej bazy pomocowej – realizatorami byli radca prawny i psychoprofilaktyk. W zakresie realizacjo tego zadania podpisano dwie umowy, opłacono ksero materiału z ogólnopolskimi programami profilaktycznymi oraz  poradnika dla osób udzielających pomocy( wydanie bezpłatne niebieskiej linii)

3. Jeden raz w  tygodniu prowadzone były dyżury w punkcie konsultacyjnym w siedzibie stowarzyszenia.

4. Przekazano do skarżyskich zakładów pracy, szkół i przedszkoli 4 000 ulotek  oraz 300 kalendarzy na 2007 r.z wykazem skarżyskich i powiatowych instytucji pomocowych

5. Liczbowe określenie skali działań, zrealizowanych w ramach zadania, /należy użyć tych samych miar, które były zapisane w ofercie realizacji zadania, w części II pkt 5/.

W programie uczestniczyło 435 dzieci ( uczniowie klas IV szkół podstawowych), 137 nauczycieli skarżyskich szkół, ok. 850 rodziców uczniów klas IV,  37 mieszkańców Skarżyska – Kam. zgłaszających się do punktu konsultacyjnego, 3 osoby objęte pomocą finansową w zakresie rehabilitacji oraz dodatkowo pracownicy 24 instytucji do których przekazano ulotki i kalendarze

PARTNERZY

 firm 230298 49fd1a big