STOWARZYSZENIE SPOŁECZNE "WZAJEMNA POMOC"

"Miejska Dżungla 2006" - sprawozdanie

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE*/KOŃCOWE*)1) z wykonania zadania publicznego

w okresie od 01.09.2006r. do 31.12.2006 r., określonego w umowie nr 630 FIO zawartej w dniu 04.10.2006 r. i aneks z dnia 15.12.2006 r., pomiędzy Ministrem Pracy i Polityki Społecznej, a Stowarzyszeniem Społecznym "Wzajemna Pomoc"

Część I. Sprawozdanie merytoryczne

1. Czy zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte w wymiarze określonym w ofercie? Jeśli nie – dlaczego?

Projekt ma na celu zagospodarowanie dzieciom czasu wolnego oraz nauczenie ich bezpiecznego zachowania się w różnych  warunkach i sytuacjach. Ma wyrobić w dzieciach poczucie pewności siebie, podniesienie własnej wartości, dać możliwość nabycia dodatkowych umiejętności związanych z nieprzewidzianymi i niebezpiecznymi sytuacjami w jakich dziecko może się znaleźć pozostając samo w domu, na ulicy itp.

Zakładane cele zostały zrealizowane według harmonogramu. Dzieci uczestniczące w programie poznały podstawowe chwyty obronne,  opanowały w stopniu dostatecznym umiejętność pływania , uczestniczyły w zajęciach psychologii przetrwania na , których nabyły umiejętności zachowania się w różnych sytuacjach m.in. kontaktu z osobami nieznajomymi, korzystania z numerów alarmowych, zwracania się o pomoc do rodziców, nauczycieli, policji, straży..

Zajęcia te wzmocniły wśród dzieci postawy, zachowania , reakcje oraz poszerzyły zakres informacji, które chronią przed zjawiskami patologicznymi i pozwalają na skuteczne radzenie sobie w trudnych sytuacjach, zapobiegają bolesnym przeżyciom.

Program będzie realizowany do grudnia 2007 roku.

2. Opis wykonania zadania z wyszczególnieniem działań partnerów i podwykonawców

O realizacji programu informowała lokalna TV DAMI oraz , lokalna prasa „ Tygodnik Skarżyski” Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ MEDICUS –X” ma stały nadzór medyczny nad uczestnikami programu.

Fundacja ABCXXI Cała Polska czyta dzieciom . przeprowadziła warsztaty dla kadry uczestniczącej w programie z  następujących tematów ;

1. Radzenie sobie z prowokacyjnymi zachowaniami dzieci
2. Nauczanie wartości    
3. Porozumienie bez przemocy

3. Liczbowe określenie skali działań, zrealizowanych w ramach zadania, /należy użyć tych samych miar, które były zapisane w ofercie realizacji zadania, w części II pkt 5/.

Program psychologii przetrwania (objętych 100 dzieci po 10 godz.) :

m-c IX 2006 - 5 grup x 2 spotkania x 1 godz.
m-c X 2006 - 5 grup x 3 spotkania x 1 godz.
m-c XI 2006 - 5 grup x 3 spotkania x 1 godz.
m-c XII 2006 - 5 grup x 2 spotkania x 1 godz.

Przeprowadzenie zajęć prewencyjnych (objętych 100 dzieci po 22 godz.) (obejmuje zajęcia płatne 18 godz. z zakresu „Bezpieczeństwo i porządek publiczny”,
"Kształtowanie kompetencji społecznych”"oraz zajęcia niepłatne 21 godz. z zakresu p. poż i Policji)

m-c IX 2006 - 3 zespoły x 1 spotkania x 2 godz. 5 grup x 1 spotkanie x 2 godz.
m-c X 2006 - 3 zespoły x 2 spotkania x 2 godz. 5 grup x 3 spotkania x 2 godz.
m-c XI 2006 - 3 zespoły x 1 spotkanie x 2 godz. 5 grup x 1 spotkanie x 2 godz.
m-c XII 2006 - 3 zespoły x 1 spotkanie x 2 godz. 5 grup x 1 spotkanie x 2 godz.

Nauka pływania (objętych 100 dzieci po 7 godz.)

m-c IX 2006 - 5 grup x 2 spotkania x 1 godz.
m-c X 2006 - 5 grup x 1 spotkania x 1 godz.
m-c XI 2006 - 5 grup x 2 spotkanie x 1 godz.
m-c XII 2006 - 5 grup x 2 spotkania x 1 godz.

Szkolenie z samoobrony (objętych 100 dzieci po 22 godz.)

m-c IX 2006 - 5 grup x 2 spotkania x 2 godz.
m-c X 2006 - 5 grup x 3 spotkania x 2 godz.
m-c XI 2006 - 5 grup x 4 spotkania x 2 godz.
m-c XII 2006 - 5 grup x 2 spotkania x 2 godz.

Warsztaty 15 godzin - w  których uczestniczyło 20 osób biorących dział w programie.

PARTNERZY

 firm 230298 49fd1a big