STOWARZYSZENIE SPOŁECZNE "WZAJEMNA POMOC"

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA SPOŁECZNEGO "WZAJEMNA POMOC" ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

STOWARZYSZENIA SPOŁECZNEGO ”WZAJEMNA POMOC”

ZA 2009 ROK

Stowarzyszenie Społeczne „ Wzajemna Pomoc” w Skarżysku-Kam. ul. Legionów 122D/409

Wpis do rejestru KRS dnia 06.07.2005r. nr 0000237564

Celem działalności Stowarzyszenia jest : pomoc ofiarom przestępstw (w szczególności dzieciom), przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, działalność na rzecz osób uzależnionych (od narkotyków, alkoholu itp.) oraz ich rodzin, działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, prowadzenie edukacji i innych działań w zakresie profilaktyki uzależnień, w szczególności  alkoholizmu, narkomanii , nikotynizmu oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, pomocy społecznej, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, wspieranie działań na rzecz społeczności lokalnej, placówek oświatowych (edukacyjnych i wychowawczych), oraz wspieranie środowisk organizujących się do realizacji celów zgodnych ze statutowymi celami Stowarzyszenia.

 1. Statutowa działalność Stowarzyszenia może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub odpłatna.
 2. Działalnością nieodpłatną jest w szczególności:
  1) prowadzenie działalności charytatywnej,
  2) pomoc ofiarom przestępstwa,
  3) wspieranie i pomoc w organizowaniu spółdzielni socjalnych.
 3. Działalnością odpłatną jest w szczególności:
  1) organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, instruktażu wzbogacającego pracę na rzecz dzieci, rodziców, nauczycieli, podnoszących kulturę pedagogiczną społeczeństwa,
  2) organizowanie i wspieranie dokształcania i doskonalenia nauczycieli.

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

W roku 2009 Stowarzyszenie zrealizowało następujące działania:

 • Stowarzyszenie prowadziło – dwie świetlice środowiskowe dla około 70 dzieci w tym jedna z dożywianiem oraz klub gimnazjalisty dla około 40 dzieci całkowity koszt - świetlice 61360,68 z dotacji 33750 UM klub gimnazjalisty 10000 dot. UM (Być pewnym)

Ponadto realizowano projekty:

 • Być pewnym - 02.02.-31.12.2009 – Urząd Miasta - 75750 zł – całkowity koszt 153229,50, celem programu było zapewnienie dzieciom opieki dydaktyczno- wychowawczej (świetlice, kolonie letnie)
 • Dam sobie radę – 15.04.15.11.2009 – Urząd Marszałkowski – 7000 zł - celem programu było nauczenie młodzieży szkól gimnazjalnych bezpiecznego radzenia sobie w trudnych sytuacjach
 • Bez lęku - maj do 31.12.2009 I część i od stycznia 2010 do 31.12.2010 II część – 147000 zł fundusz FIO – celem jest - Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, stanowiącym zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego, I etap koszt całkowity planowany  42611 zł w wykonany 46174,63

Zorganizowano kolonie letnie:

 • 2009 - kolonie letnie w Firleju 88 dzieci - całkowity koszt 81868,82  dotacja z UM 32000 (Być pewnym)

Konferencje i szkolenia 2009

 • „Zdolni do wychowania”- 2000 
 • „Oswoić ADHD” – 1250,50

Wspólnie z jednostkami PSP, Policji, Pogotowia Ratunkowego, SOK, zorganizowano dwa festyny z pokazami służb ratowniczych dla mieszkańców Skarżyska-Kamienna

Ponadto Stowarzyszenie prowadzi na bieżąco działalność charytatywną w zakresie pomocy rodzinom dysfunkcyjnym, poradnictwa wychowawczo-prawnego.

Łączna wartość przychodów Stowarzyszenia w 2009 roku wynosiła; 216319,00

Z tego na programy profilaktyczne że źródeł publicznych; 125361,00

Przychody z innych tytułów to:

 • składki członkowskie - 137,00
 • darowizny  od osób fizycznych - 8258,00
 • darowizny od firm - 2200,00

PARTNERZY

 firm 230298 49fd1a big