STOWARZYSZENIE SPOŁECZNE "WZAJEMNA POMOC"

Statut

Stowarzyszenie Społeczne „Wzajemna pomoc”

Tekst uchwalony w dniu 10.05.2005 roku na I Zebraniu Założycielskim Stowarzyszenia po zmianach uchwalonych w dniu 30.09.2008 roku.

STATUT  STOWARZYSZENIA SPOŁECZNEGO „WZAJEMNA POMOC”

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Stowarzyszenie działa pod nazwą: Stowarzyszenie Społeczne „Wzajemna Pomoc” w dalszych postanowieniach Statutu zwane Stowarzyszeniem.
 2. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.
 3. Stowarzyszenie po zarejestrowaniu posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów prawa oraz niniejszego Statutu.

§ 2

Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Skarżysku-Kamiennej.

§ 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 4

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

§ 5

 1. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej i ochotniczej członków oraz wolontariuszy.
 2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. 

§ 6

Stowarzyszenie posługuje się pieczęcią zawierającą jego pełną nazwę i adres siedziby.

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania Stowarzyszenia

§ 7

 1. Celem działania Stowarzyszenia jest: pomoc ofiarom przestępstw, w tym zapobieganie i zwalczanie przemocy wobec dzieci, młodzieży i kobiet oraz ochrona ofiar i grup ryzyka, działalność na rzecz osób uzależnionych od narkotyków, alkoholu i ich rodzin, działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, prowadzenie edukacji i innych działań w zakresie profilaktyki uzależnień, w szczególności alkoholizmu, narkomanii, nikotynizmu oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, obronności państwa, ratownictwa i ochrony ludności, podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, pomoc społeczna, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, wspieranie działań na rzecz społeczności lokalnej, placówek oświatowych (edukacyjnych i wychowawczych) oraz wspieranie środowisk organizujących się do realizacji zgodnych że statutowymi celami Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie może współpracować z innymi organizacjami pozarządowymi oraz zagranicznymi partnerami.

§ 8

 1. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez następujące działania:
  1) współpracę z organami władzy publicznej, administracją samorządową, kościołami,  związkami wyznaniowymi, instytucjami i organizacjami pozarządowymi, z pracodawcami oraz środkami masowego przekazu,
  2) realizację zleconych zadań publicznych, w ramach statutu Stowarzyszenia,
  3) udzielanie rodzicom pomocy w sprawowaniu opieki nad dzieckiem, wychowaniu, leczeniu i terapii dzieci,
  4) Prowadzenie działalności charytatywnej,
  5) wspieranie i organizowanie wycieczek szkolnych i wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
  6) działalność na rzecz osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i ich rodzin w tym organizację  obozów terapeutycznych oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
  7) organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, instruktażu, wzbogacających pracę na rzecz dzieci, rodziców, nauczycieli, podnoszących kulturę pedagogiczną społeczeństwa,
  8) organizowanie i wspieranie dokształcania i doskonalenia nauczycieli,
  9) organizowanie i wspieranie doradztwa edukacyjnego, doradztwa zawodowego i poradnictwa pracy,
  10) pozyskiwanie i gromadzenie środków materialnych i funduszy na działalność statutową Stowarzyszenia,
  11) wspieranie i pomoc w organizowaniu spółdzielni socjalnych,
  12) prowadzenie i wspieranie działalności kulturalnej oraz ochrony dóbr kultury i tradycji kulturalnej,
  13) upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa,
  14) upowszechnianie wiedzy i umiejętności w zakresie ratownictwa i ochrony ludności,
  15) działanie na rzecz poprawy sytuacji grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich ponownej integracji z resztą społeczeństwa,
  16) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

§ 9

W ramach działalności statutowej- po spełnieniu przewidzianych prawem warunków - Stowarzyszenie organizuje i prowadzi placówki i formy edukacyjne, rodzinne, terapeutyczne, opiekuńczo-wychowawcze, rehabilitacyjne, pracy, a w szczególności:
1) placówki doskonalenia i kształcenia nauczycieli oraz inne formy kształcenia i dokształcania dorosłych,
2) placówki dla dzieci w wieku przedszkolnym (ogniska przedszkolne i inne),
3) placówki wsparcia dziennego jak: środowiskowe domy opieki społecznej,
4) ośrodki pomocy dziecku i rodzinie; ośrodek mediacji i pomocy rodzinie, ośrodek interwencji kryzysowej,
5) placówki rehabilitacji, poradnie, warsztaty terapii zajęciowej, centra integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów dzieci i osób niepełnosprawnych, turnusy rehabilitacyjne,
6) poradnie: psychologiczno-pedagogiczne, rodzinne, społeczno-prawne, rehabilitacyjne.

§ 10

 1. Statutowa działalność Stowarzyszenia może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub odpłatna.
 2. Działalnością nieodpłatną jest w szczególności:
  1) prowadzenie działalności charytatywnej,
  2) pomoc ofiarom przestępstwa,
  3) wspieranie i pomoc w organizowaniu spółdzielni socjalnych.
 3. Działalnością odpłatną jest w szczególności:
  1) organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, instruktażu wzbogacającego pracę na rzecz dzieci, rodziców, nauczycieli, podnoszących kulturę pedagogiczną społeczeństwa,
  2) organizowanie i wspieranie dokształcania i doskonalenia nauczycieli,
  3) organizowanie letniego wypoczynku /kolonii, obozów/.
 4. Dochód z działalności odpłatnej Stowarzyszenia może służyć wyłącznie realizacji zadań należących do celów statutowych.

ROZDZIAŁ III

Członkowie – prawa i obowiązki

§ 11

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i osoby prawne.

§ 12

Stowarzyszenie posiada Członków zwyczajnych, wspierających i honorowych.

§ 13

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zainteresowana jest celami statutowymi Stowarzyszenia.
 2. Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje  Zarząd Stowarzyszenia, na podstawie pisemnej deklaracji potwierdzonej podpisami co najmniej dwóch Członków Stowarzyszenia.
 4. Godność Członka Honorowego Stowarzyszenia nadaje Walne Zebranie Członków osobom szczególnie zasłużonym dla działalności Stowarzyszenia na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

§ 14

 1. Cudzoziemcy mogą zostać członkami Stowarzyszenia, zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.

§ 15

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
  1) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
  2) zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.

§ 16

 1. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
  1) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
  2) przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
  3) regularnego opłacania składek.

§ 17

 1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w Statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak Członkowie zwyczajni. 
 2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.

§ 18

 1. Utrata członkostwa następuje na skutek:
  1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia zgłoszonej na piśmie Zarządowi,
  2) wykluczenia przez Zarząd z powodu:
     a) łamania Statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,  
     b) braku uczestnictwa co najmniej przez  rok w pracach Stowarzyszenia,
     c) zalegania z zapłatą składek członkowskich przez okres pół roku,
     d) uzasadnionego pisemnego wniosku trzech Członków Stowarzyszenia;
  3) skazania Członka Stowarzyszenia prawomocnym wyrokiem sądu,
  4) śmierci Członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
 2. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet Członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV

Władze Stowarzyszenia i ich kompetencje

§ 19

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1) Walne Zebranie Członków.
  2) Zarząd Stowarzyszenia – składający się z Prezesa, Wiceprezesów, Sekretarza, Skarbnika i Członków Zarządu.
  3) Komisja Rewizyjna – składająca się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Członków Komisji.

§ 20

 1. Walne Zebranie Członków wybiera ze swego grona w głosowaniu jawnym,   bezpośrednim, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania Członków:
  1) Zarząd Stowarzyszenia w liczbie od 5 do 8 osób.
  2) Komisję Rewizyjną w liczbie 3-5 osób.
 2. Walne Zebranie Członków wybiera spośród Członków Zarządu Stowarzyszenia, Prezesa Stowarzyszenia, zgodnie ze Statutem.
 3. Komisja Rewizyjna konstytuuje się w dniu wyborów a Zarząd Stowarzyszenia konstytuują się samodzielnie w ciągu dwóch dni od chwili wyboru.

§ 21

 1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, bezpośrednim, bezwzględną większością głosów w obecności, co najmniej połowy uprawnionych Członków Walnego Zebrana.
 2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez trzy kadencje.
 3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy Członków uprawnionych do głosowania, chyba, że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej.

§ 22

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zebraniu Członków udział biorą:
  1) z głosem stanowiącym - Członkowie zwyczajni.
  2) z głosem doradczym - Członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

§ 23

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane nie rzadziej niż raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich Członków, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
 3. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby Członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 4. Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby Członków.
 5. W przypadku braku quorum Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Przewodniczący Zebrania, po konsultacji z Sekretarzem Zebrania, wyznacza w tym samym dniu, 15 minut po pierwszym terminie bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania, drugi termin zebrania.  W drugim terminie Walne Zebranie Członków władne jest do podejmowania uchwał przy obecności, co najmniej ¼ Członków zwyczajnych Stowarzyszenia, za wyjątkiem uchwał dotyczących:
  1) zmian w Statucie Stowarzyszenia.
  2) rozwiązania Stowarzyszenia.

§ 24

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą:
  1) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia.
  2) uchwalanie Statutu oraz jego zmian.
  3) wybór i odwoływanie wszystkich gremialnych władz Stowarzyszenia oraz Prezesa Stowarzyszenia.
  4) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej.
  5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
  6) uchwalanie budżetu.
  7) podejmowanie uchwał w sprawie Regulaminów Stowarzyszenia.
  8) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia honorowego członka.
  9) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze.
  10) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu
  11) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
  12) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§ 25

 1. Zarząd Stowarzyszenia jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
 2. W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą: Prezes, Wiceprezesi, Sekretarz, Skarbnik oraz  Członkowie.
 3. Zarząd Stowarzyszenia działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie Członków.
 4. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 2 miesiące.
 5. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje społecznie.

§ 26

 1. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należą:
  1) realizacja celów Stowarzyszenia.
  2) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków.
  3) sporządzanie planów pracy i projektu budżetu.
  4) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia.
  5) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia.
  6) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
  7) zwoływanie Walnego Zebrania Członków.
  8) przyjmowanie i skreślanie Członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia.
  9) uchwalanie wysokości składek członkowskich.


§ 27

 

 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się od 3 do 5 osób w tym przewodniczącego i zastępcy (w przypadku składu 5-cio osobowego).


§ 28

 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1) kontrolowanie działalności Zarządu.
  2) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków.
  3) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu.
  4) składanie wniosków o absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia.
  5) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.


§ 29

 1. Członkowie komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
 2. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.
 3. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą  być osoby pozostające w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu Stowarzyszenia.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie pobierają diet i nie otrzymują  zwrotu kosztów, związanych z wykonywaniem funkcji członka Komisji.
 5. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od Członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
 6. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 30

W przypadkach określonych w §28–. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia powinno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia powinno być zwołane nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

§ 31

W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali Członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

ROZDZIAŁ V

Majątek i Fundusze

§ 32

 1. Na fundusze i majątek Stowarzyszenia składają się:
  1) prace społeczne członków,
  2) składki  członkowskie,
  3) darowizny, spadki, zapisy,
  4) dochodów z własnej działalności i dochodów z majątku Stowarzyszenia,
  5) dotacje i wpływy na realizację zadań zleconych,
  6) wpływy ze zbiórek- ofiarność publiczna.

§ 33

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony na podział pomiędzy jego członków.

§ 34

 1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Przychody z działalności gospodarczej  przeznaczane są na działalność statutową Stowarzyszenia.
 3. O przedmiocie działalności gospodarczej decyduje Zarząd Stowarzyszenia w trybie uchwały.”

§ 35

 1. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
 2. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli, w szczególności w sprawach majątkowych, wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu w następującym układzie:
  - Prezes i Wiceprezes lub
  - Prezes lub Wiceprezes i Skarbnik.

§ 36

Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów Stowarzyszenia lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywania  majątku na rzecz  członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków Stowarzyszenia, członków jego organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ VI

Postanowienia końcowe

§ 37

 1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów – (dwóch trzecich), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§ 38

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

§ 39

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji.

PARTNERZY

 firm 230298 49fd1a big